Demokratins brister


Den politiska makten samt också andra institutioner och aktörer världen över som omfattar de liberala värdena är i sann bemärkelse inte principfasta och konsekventa i sina beslut och i sitt handlande. Istället är det godtyckliga intressen och syften som styr. Regeringar, andra myndigheter och makthavare är aktörer som har stor del i att förtrycket mot djuren kan fortgå. De har befogenheter att göra något åt att djur lider och dödas inom till exempel verksamheter som slakt och djurexperiment. Men trots sina möjligheter att påverka och sina befogenheter att förbjuda att djur utsätts för systematiskt lidande så gör inte de beslutsfattande församlingarna detta. Istället tillåter de att djurförtrycket fortgår. Med stor sannolikhet delar de den allmänna synen på djur, vilken är att djuren främst finns till för att tjäna mänskliga intressen och inte ingår i den moraliska sfären av hänsynstagande. Denna blindhet och likgiltighet för levande varelsers lidande som makthavare i de västerländska demokratierna uppvisar är en stor brist som det inte går att bortse från. Det legitimerar sådana orättvisor att personerna i de beslutsfattande församlingarna i samtliga västerländska demokratier inte kan anses vara lämpliga för de maktpositioner som de innehar och som folket valt dem till.

I moraliskt hänseende kan inte de politiska makthavarna i de liberala, demokratiska staterna anses vara mer lämpade att styra och ta beslut än vad diktaturers och så kallade förtryckarstaters ledare är eller genom historiens gång har varit. Bland andra Adolf Hitler och Josef Stalin betraktas som moraliskt orättrådiga människor som lät sina godtyckliga intressen och syften styra i beslut och handlingar. Resultatet blev att åtskilliga människor fick lida, bland annat i och med Förintelsen där Hitlers syfte var att utrota judarna genom att avrätta dem eller låta dem arbeta sig till döds i koncentrationslägren.

Djurförtrycket vållar smärtsamma experiment med djur som motiveras  med att de bidrar till kunskaper och nytta för människan. På samma sätt har rasism vållat smärtsamma experiment med människor. Judar, ryska och polska fångar utsattes för detta under nazitiden i Tyskland av nazisternas forskare. Parallellerna mellan dessa forskares attityder och nutida forskares attityder till djur är mycket lika. Då som nu blev individer nedfrusna, upphettade och instängda i kompressionskammare.

Idag betraktas Hitler och nazisterna som de grövsta brottslingar och kriminella, och det talas om att något liknande Förintelsen aldrig mer får ske. Men uppenbarligen är allmänheten och de som hävdar detta blinda. Det sker varje dag, hela tiden; ett systematiskt utnyttjande och dödande av oskyldiga individer som kan likställas med judeförintelsen.  Judar som utnyttjades och dödades i nazisternas koncentrationsläger i syfte att tillgodose nazisternas intressen. Djur som utnyttjas och dödas i forskarnas laboratorium och på slakterianläggningarna i syfte att tillgodose samhällets intressen. Hitler och nazisterna legitimerade genom sin politiska makt judeutrotningen, och betraktas idag som förbrytare vars handlingar var brottsliga och moraliskt orätta. Alla länders makthavare som tillåter de djurförtryckande verksamheterna kan betraktas likadant; som förbrytare vars beslut och handlingar är brottsliga och moraliskt orätta.

De direkta aktörerna som utgörs av forskare, personer inom slakteriverksamheten, jägare och andra som har del i djurförtrycket kan inte heller de betraktas på något annat sätt än som människor som begår moraliska orätter och brottsliga handlingar. Många forskare som utför djurförsök hävdar att det inte är djurplågeri som de sysslar med, men de förnekar inte att djuren lider i experimenten. Det hävdas att djurplågeri är någonting annat såsom det meningslösa i att skada djur för nöjes skull. Forskarna menar alltså att det lidande som djuren upplever då de utsätts för experiment i forskningslaboratorierna inte är djurplågeri eftersom lidandet leder till nytta för människor, men att det däremot är djurplågeri när djur lider på grund av meningslösa skäl. De som är av den uppfattningen inser uppenbarligen inte att om ett djur lider så är det djurplågeri vare sig syftet med lidandet är nytta för människan som till exempel läkemedelsframställning eller en sadists nöje av att skada djur. Syftet har ingen betydelse, utan istället är det djurets upplevelse av lidande som har betydelse.

Det finns inga regler som förbjuder experimenterandet med djur i vetenskapliga syften, och därför hävdas det att det inte kan vara fel eller brottsligt att utföra djurförsök. Att skicka djur till slakt och att jaga är av samma skäl inte heller brottsligt, anses det; det finns inga regler som förbjuder det. På ett liknande sätt försvarade läkarna, koncentrationslägervakterna och andra nazister i Nazityskland sina handlingar. De utförde grymma experiment på och avrättade åtskilliga judar och andra fångar i koncentrationslägren och försvarade detta med att de bara gjorde sin plikt. De följde alltså order och tog inte ansvar för sina handlingar. På ett likartat sätt följer forskare, slaktare och andra personer i livsmedelsindustrin, jägare och andra av djurförtryckets aktörer order. De gör vad som förväntas av dem och tillgodoser samhället med vad det vill ha. Men deras handlingar omfattar att utsätta djur för lidande och död så därför är de omoraliska och brottsliga handlingar vilket gör varje forskare, slaktare, jägare eller annan aktör som har del i djurförtrycket till en orättrådig person som inte kan betraktas på något annat sätt än som förbrytare oavsett hur rättrådig han eller hon är i andra avseenden.

Av detta framgår att det vore bättre och mer rättvist med något slags förmyndarskap än med demokrati. En förmyndare i form av en moraliskt gott sinnad elit, någon som delar mitt synsätt, skulle sträva efter det bästa för alla levande, kännande varelser. Levande varelser skulle ges jämlik hänsyn och rättigheter som skulle vara okränkbara. På så sätt skulle besluten och lagarna aldrig bli moraliskt orätta och felaktiga såsom de kan bli i den demokratiska processen. Det är ju mycket uppenbart att den stora massan människor och de valda makthavarna saknar moralisk rättrådighet och därmed inte är lämpade till att besluta om levande, kännande varelsers liv såsom de gör då de tillåter att djur lider och dödas.

image

image

image

image

image

image

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s